KLUB STRZELECKI LOK "WIGRY"
ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki

TELEFONY
tel: 087 566 27 67
kom: 500 803 542

kazik.jak@interia.pl
  Sobota, 25.05.2019,
  Menu
Strona główna
Aktualności
Galeria
Historia Suwalskiego Strzelectwa Sportowego
Kalendarz imprez
Linki
Sponsorzy
Statut Klubu
Ważne wydarzenia
Zasady przyjmowania do Klubu
KONTAKT
  Kalendarz strzelań
rok 2014
rok 2013
2013 podl. zss
rok 2012
2012 podl. zss
rok 2011
2011 podl. zss
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007.
flaga
PZSS
eSuwalki
   Statut Klubu

 

 

 

               KLUB STRZELECKI                 

            LOK   „WIGRY”   W   SUWAŁKACH 

16-400 Suwałki ul. Waryńskiego 24

Tel. 087 5662 767 kom.0 500 803 542 

http//www.lok.esuwalki.pl/ 
 
e-mail: kazik.jak@interia.pl
 
 

 STATUT

 Klubu  Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju
                                        „WIGRY” w Suwałkach

 

     ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba  charakter prawny 

 
§ 1. 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę  klub Strzelecki L.O.K,, Wigry w Suwałkach” Zwany dalej Klubem .

 

§2.
 

Klub jest organizacją apolityczną .W swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, Statutu Ligi Obrony Kraju, Statutem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i przepisami prawa .

                                                  
§3.
 
      Klub jest jednostką organizacyjne Ligi Obrony Kraju i może zrzeszać członków  z terenu całego kraju  .     
                                 
 
§4.
 
1.  Siedzibą klubu jest  miasto Suwałki . 
 
 
§5.
 
1.  Klub jest podporządkowany do Rejonowego L.O.K. w Suwałkach, działa na  zasadach statutu Ligi Obrony Kraju .
2.     Klub może być również członkiem innych organizacji kultury fizycznej  ( tj. Związku Strzeleckiego). 
 
  
 §6.
 
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 
 
     §7.    
         
    Klub używa godła i flagi L.O.K. 
 
 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 §8. 

1.Pielęgnowanie i popularyzacja tradycji narodu  i   oręża polskiego;

2. Krzewienie wiedzy na temat  współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej .

3. Organizowanie okolicznościowych imprez masowych.

4. Kształtowanie u członków klubu poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za kraj .

5. Popu1aryzowanie , organizowanie oraz zapewnienie warunków masowego uprawiania  przede wszystkim przez młodzież sportów obronnych , strzelectwa kulowego i pneumatycznego .

6. Propagowanie obrony cywilnej .

7.Popularyzowanie problemów ekologicznych Polski i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody polskiej .

8.Współdziałanie z władzami administracji państwowej samorządami terytorialnymi przedsiębiorstwami , stowarzyszeniami ( między innymi z KWP Białystok , KMP Suwałki , KPP Augustów oraz KPP Sejny ) i organizacjami w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania LOK zwłaszcza do osiągnięcia jej celów statutowych;

9. Utrzymanie bliskich kontaktów z JW 1747 ,  kuratorium   a także z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki .

10. Szkolenie młodzieży z rodzin patologicznych , oraz młodzieży i osób niepełnosprawnych .

11. Prowadzenie działa1ności gospodarczej na zasadach określonych w   odrębnych przepisach między innymi :

1/  szkolenie firm ochroniarskich

2/ prowadzenie szkoleń strzeleckich dla formacji ochronnych poza policyjnych ;

3/ prowadzenie szkoleń strzeleckich dla osób fizycznych posiadających legalnie broń . 

12. W klubie uprawia się strzelectwo sportowe :

Ø       z broni pneumatycznej ;

Ø       z broni kulowej bocznego zapłonu ;

Ø       z broni kulowej centralnego zapłonu ;

Ø       z broni śrutowej . 

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki :

 §9. 

1.  Członkami klubu mogą być  osoby pragnące realizować cele i zadania zawarte w rozdziale II,

2.  Członkostwo w klubie jest dobrowolne i  nabywa się z dniem  podpisania decyzji przez właściwą władzę statutową;

3.  Członkami klubu mogą , być osoby fizyczne .

 

 § 10. 

Członków klubu dzieli się na :

1/ członków  zwyczajnych ;

2/ członków honorowych ;

3/ członków wspierających . 

 

 § 11. 

Członkami zwyczajnymi mogą być małoletni oraz pełnoletni obywatele polscy, nie pozbawieni praw publicznych   podporządkowujących  się do niniejszego statutu. 

 

§ 12. 

1.  Członkiem  Honorowym  LOK  może być  osoba fizyczna zasłużona dla Ligi Obrony Kraju .

2.  Godność Członka Honorowego LOK nadaje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Okręgowego .

3.  Godność ,, Członka Honorowego Klubu LOK nadaje Zarząd Klubu, z własnej inicjatywy, członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.  

 

 §13. 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, uznająca postanowienia LOK. 

 

§14.

Członkowie klubu mają obowiązek:

1.  członkowie zwyczajni:

a) przestrzegać postanowień statutu;

b) brać czynny udział w pracach klubu;

c) opłacać regularnie składki członkowskie;

2.  członkowie wspierający:

a) przestrzegać  postanowień statutu;

b) opłacać składki;

c) wywiązywać się  z innych zadeklarowanych zobowiązań. 

 

§15.

 Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.  wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia;

2.  uczestniczyć w walnych zebraniach członków klubu , posiedzeniach zarządu wtedy, gdy podejmowane są uchwały dotyczące oceny działalności lub postępowania zainteresowanych,

3.  zgłaszać wnioski i postulaty do władz LOK;

4.  odwoływać się do władz wyższych od decyzji podjętych przez władze niższych stopni organizacyjnych;

5.  nosić odznaki organizacyjne oraz reprezentować LOK na zawodach sportowych i innych imprezach;

6.  korzystać ze sprzętu i urządzeń na zasadach określonych w Instrukcji w sprawie nabywania, przechowywania, ewidencjonowania i użytkowania broni i amunicji oraz prowadzenia gospodarki uzbrojenia w LOK .

 

§ 16. 

1.  Wobec członków klubu naruszających postanowienia statutu właściwe zarządy mogą stosować następujące  kary organizacyjne 
    1/    upomnienie;
    2/    nagana ;
    3/    wykluczenie jako środek ostateczny w przypadkach ;

a. skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utratę  praw    publicznych obywatelskich praw honorowych ;

b.     nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał i zarządzeń  władz LOK ;

c.      działanie na szkodę LOK ;

2.    Uchwały w sprawie zastosowania kary organizacyjnej podejmuje właściwy zarząd .

3.     Członkom klubu wobec których zastosowano karę organizacyjną przysługuje prawo odwołania się do władz wyższych, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia .

4.     Władze klubu do których zwrócono się z odwołaniem są zobowiązane do rozpatrzenia sprawy na swoim następnym posiedzeniu .

 

 § 17.

Członkostwo ustaje na skutek :

1.  dobrowolnego wystąpienia .

2.  skreś1enia z listy członków z powodu zalegania z opłat składek członkowskich za okres powyżej 12 miesięcy.

3.  wykluczenie członka;

4.  zgonu; 

 

ROZDZIAŁ  IV

Struktura organizacyjna.

§18.
 
 Klub Strzelecki LOK ,,WIGRY” w  Suwałkach jest podporządkowany Zarządowi Rejonowemu LOK w Suwałkach .Podlaskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu Ligi Obrony Kraju w Białymstoku .

 

§19.

1.  Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków;

2.  Współuczestniczy we właściwym utrzymaniu strzelnicy LOK Suwałki;

3.  Wspomaga w utrzymaniu w należytym porządku uzbrojenie będące na stale LOK Suwałki. 

 

ROZDZIAŁ V

 Władze stowarzyszenia i ich kompetencje.

 

§20. 

1.  Walne zebranie członków  klubu;

2.  Zarząd Klubu;

§21.

 Walne zebranie członków:

1.  Zebranie zwyczajne odbywa się co 5 lat;

2.  Zebranie nadzwyczajne:

a)   w razie potrzeby na podstawie uchwały właściwego zarządu;

b)  na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu bezpośrednio wyższego stopnia;

c)   na wniosek komisji rewizyjnej; 

d)  na wniosek co najmniej połowy członków klubu; 

3)  Zarząd klubu w ciągu 1 —go miesiąca od podjęcia uchwały zwoła zebranie; 

 

 

§22.

 

 Termin i miejsce oraz porządek obrad zabrania ustala i podaje do wiadomości członkom klubu   Zarząd klubu na  7 dni przed terminem zebrania.

 

§23. 

1.  Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością  głosów, przy czym w pierwszym zwykłym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków.

2.  W razie braku quorum , zebranie odbywa się w drugim terminie określonym z góry przez Zarząd klubu, podjęte w tym przypadku uchwały są prawomocne.

 

§24. 
 
 
 

Do wolnego zebrania członków klubu, należy ustalenie wysokości składek członkowskich oraz decydowanie o ich przeznaczeniu.

 

 §25. 

1.  W zebraniach biorą udział :

1/ z prawem głosowania członkowie klubu;

2/ z głosem doradczym:

a)  członkowie władz zwierzchnich ,

b)  członkowie honorowi,

c)  osoby zaproszone.

 

§26.

 Zarząd klubu jest najwyższą  Władzą w klubie między zebraniami.

1.  Zarząd klubu składa się z 7 osób:

a)Prezes,

b)Sekretarz,

c) Skarbnik,

d) 4- członków.

 

 ZARZĄD KLUBU

 

§27.

Klub jest podstawową jednostką terenową LOK reprezentowaną przez zarząd klubu.

 §28.

 Klub, powołuje się w środowiskach w których występuje zaopatrzenie na określony rodzaj działalności statutowej, albo są szanse  na jej rozwinięcie;  

 §29. 

1.  Klub powołuje się jeżeli jest co najmniej  15 osób chętnych do jego utworzenia.

2.  Klub określa samodzielnie rodzaj działalności statutowej. W klubie mogą  być sekcje specjalistyczne między innymi:

a)   szkolenie firm ochraniaskich ,

b)  prowadzenie szkoleń strzeleckich dla formacji ochronnych poza policyjnych.

§30.

Do kompetencji   Zarządu Klubu należy w szczególności : 


1. planowanie działa1ności ; 

2. przydzielanie indywidualnych zadań członkom klubu  wynikających z programu działania, oraz rozliczanie z przydzielonych zadań; 

3. popularyzowanie celów i zadań LOK w społeczeństwie; 

4. gospodarowanie majątkiem  i funduszami klubu zgodnie z odrębnymi przepisami ; 

5. podejmowanie uchwał w sprawach ;

a)  wyróżniania i karania członków klubu ;

b)  nadawania godności Członka Honorowego LOK”,

c)  zwołanie Walnego Zebrania Członków Klubu” ;


d)  innych decyzji zgodnych ze statutem ; 

6.  reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu ; 

7.   wykonywanie uchwał walnego zebrania ;

8. bieżące  kierowanie pracą klubu w okresie między  walnym zebraniem ;

9.  wykonywanie innych czynności nie  zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania ;

10. składanie sprawozdań z działalności klubu ; 

 

§31.

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na kwartał . Zwołuje je prezes, albo zastępujący go sekretarz z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu .  

 

§ 32.

 W klubie wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom ustępującym  zgłaszają uczestnicy Walnego Zebrania Członków Klubu . 

 

 ROZDZIAŁ  VI 

Majątek i fundusz klubu 

 §33.
Na majątek klubu składają się :

1.   nieruchomości,
2.   ruchomości ,

3.   wpływy:
       a)       ze składek członkowskich,
       b)      ze szkoleń strzelectwa sportowego,
       c)       darowizn,
       d)      z działalności gospodarczej między innymi
                - szkolenia firm ochraniarskich ,
                  - szkolenia strzeleckie dla formacji ochronnych poza  policyjnych,
       e)       z dotacji z budżetu państwa,

4.  inne  wpływy .

§34.

Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych klubu LOK w imieniu Zarządu klubu Prezydium klubu podpisują dwie osoby prezes  oraz sekretarz albo skarbnik. 

    1. ''podczas nieobecności Prezesa oraz Sekretarza Klubu LOK WIGRY w Suwałkach , oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych klubu LOK WIGRY w Suwałkach w imieniu Zarządu Klubu Prezydium klubu podpisują dwie osoby  :  Prezes Zarządu Rejonowego LOK w Suwałkach oraz Sekretarz Zarządu Rejonowego LOK w Suwałkach''

 
 
§35. 

 

Klub LOK ,, WIGRY” w Suwałkach może prowadzić działalność gospodarczą  na zasadach określonych w odrębnych przepisach .

 

 §36.

Dochody z własnej działalności z majątku LOK a także dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone tylko na cele statutowe .

 

ROZDIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§37.

1.  Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej 2/3 głosów przy obecności 50% członków klubu.

2.  Likwidacja Klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % członków.

3.  Uchwala o likwidacji klubu określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.                                                                                               </

  © Klub strzelecki LOK Wigry w Suwałkach  
Tworzenie Stron Intenetowych KANET.eu